โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • นางพิมลรัตน์  ละม่อม
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางเพ็ญพิชชา  เพียรหาศิลป์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาวชลดา  คงบาง
 • ครูชำนาญการ
 • นายลัทธวัฒน์  พุกสว่าง
 • ครูผู้ช่วย