โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
 • นายสมควร  ภู่ทอง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นางวราพร  อนันตวงศ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายจักรวาล  ภู่อ่ำ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางอุรวี  สอนสุภาพ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายภานุพงศ์  เจริญชัย
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาววริษฐา  บัวทอง
 • ครูชำนาญการ
 • นายขวัญชัย  กิ่งทั่ง
 • ครู
 • นายเกียรติศักดิ์  ปานกลิ่น
 • ครูผู้ช่วย