โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • นางสิริพร  จวนอาจ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสิร์ดาภัทร์  เพิ่มผลธัญธน
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวฉัตรชนก  วัทธพรรณ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวบรรณฑรวรรณ  อรรควรพงศ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุมิตรา  โพธิ์ปลัด
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางรัชนีกรณ์  ศรีคล้าย
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุรินทร์  มีบางซื่อ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางมะยุรี  ถิ่นน้ำใส
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวฉัตรวนันท์  ดุจเหมือนเพชร
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายอิงครัต  กังวาลย์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางกันต์กมล  กันธะมา
 • ครูชำนาญการ
 • นางลักษณา  เหล่าอินทร์
 • ครูชำนาญการ
 • นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาววิมลมาศ  ศิริวัฒน์
 • ครู
 • นางสาวชวิศา  คำชม
 • ครู
 • นางสาวฐาปณี  จันทร์ถม
 • ครูผู้ช่วย
 • นายนิติพงษ์  สกุณา
 • ครูผู้ช่วย
 • นางปรารถนา  ไชยเทพ
 • ครูผู้ช่วย
 • นางสาวอริศรา  วัฒนรุ่ง
 • ครูผู้ช่วย
 • ว่าที่ ร.ต.หญิงสุณัฐกุล  มีพยุง
 • พนักงานราชการ
 • นางสาวทิพย์สุดา  พรมยวง
 • ครูอัตราจ้าง
 • Mrs.Syrine  Permejo
 • ครูอัตราจ้าง
 • Miss.Melanie Joligon  Moralista
 • ครูอัตราจ้าง