โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • นายธีรวุฒิ  ยรรยง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • นางวารี  ประภาธนานันท์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวิลาวัลย์  วัดประตูมอญ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสมจิตร  แซ่เซียว
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวศิริลักษณ์  สัญญะ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุปรานีย์  เนตรจินดา
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพีรภาว์  รุ่งเรือง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายโชคชัย  ประธาน
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาวปราณี  เกิดเชื้อ
 • ครูชำนาญการ
 • นายอิสรานุวัธน์  เมธาธีรชนกุล
 • ครูชำนาญการ
 • นายนฤพนต์  เขมดำรง
 • ครู
 • นางสาวปิยนุช  ก้อนคง
 • ครูผู้ช่วย
 • นายทวีศักดิ์  เสมาชัย
 • ครูผู้ช่วย
 • นางสุภาวดี  คงชล
 • ครูอัตราจ้าง