โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • นางอัมพิกา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • นางปรัศณีญา  ปั้นทอง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางกันตภัทร  เกตุดี
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพิสมัย  โทนแจ้ง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาววิภาดา  ทองวัฒน์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวอำภา  บุญสืบ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายสุทัศน์  มันตะสูตร
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวธนภรณ์  สุขวัฒน์
 • ครูชำนาญการ
 • นายเกรียงศักดิ์  สังข์บัวแก้ว
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาวกรณิกา  ลิ้มประเสริฐ
 • ครูผู้ช่วย
 • นางสาวภัทรารัตน์  พึ่งชัย
 • ครูผู้ช่วย