โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
 • นายสมควร  ภู่ทอง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นางสาวสำราญ  สุขขี
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายวชิรวิชญ์  ยะไข่
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายคมสันต์  สุขเอม
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวนิจดา  เอี่ยมประเสริฐ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางกาญจนา  คำคูณศรี
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสุภาพร  ธรรมพิทักษ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางเกตุการ  ยะไข่
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายเชาวลิต  แย้มศิริ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางจิตราภรณ์  ใจมูลมั่ง
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นายพีระพงษ์  ปัญญา
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพัชรินทร์  รั้งท้วม
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางวิรุณยุพา  แตงอ่ำ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวนิภาพร  เพียงจันทร์
 • ครู
 • นางเนตรชนก  สระปัญญา
 • ครูผู้ช่วย