โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
JANOKRONG SCHOOL PHITSANULOK
 • หน้าแรก
 • /
 • บุคลากร
 • บุคลากร : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายสุรชัย  คุดช่วง
 • ครูชำนาญการ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางนงนุช  สุวรรณนาคินทร์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางพจมาน  สุปิ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวเอื้อมเดือน  ดำรงรักษ์
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • นางนัทธมน  เพ็ชรจินดา
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาวอัจฉราวรรณ  ปิ่นม่วง
 • ครูชำนาญการ
 • นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาวณัฐวิภา  วาณิชฤทธิกานต์
 • ครูชำนาญการ
 • นายอัฐศิษฎ์  หาญไพโรจน์
 • ครูชำนาญการ
 • นางสาวนวพร  แสงนาค
 • ครู
 • นายนัฐวุฒิ  ทองประทับ
 • ครู
 • นางสาวกรองแก้ว  รื่นรส
 • ครูผู้ช่วย
 • นายกฤตติน  คงทน
 • ครูผู้ช่วย
 • นางสาวป.ปัทมา  สงพุ่ม
 • ครูอัตราจ้าง