ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อ?...
     
 
   โรงเรียนจ่านกร้อง ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
ประกาศ โรงเรียนจ่านกร้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน
 
             โรงเรียนจ่านกร้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดิน (Cover Way) พร้อมงานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนจ่านกร้อง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนจ่านกร้อง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนจ่านกร้อง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคา ๕๐๐ บาท ณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนจ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jr.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๙๗๑๓๗๘๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายช่วยชาติ ตันตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย จักรพงษ์ วีระมาชา)  
 รองผู้อำนวยการ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย จักรพงษ์ วีระมาชา รองผู้อำนวยการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 05/2557

 

 
 
วันที่ : 2014-05-30 16:31:04
ผู้เขียน : จักรวาล ภู่อำ