ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA ขนา?...
     
 
   โรงเรียนจ่านกร้องประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร

 

ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง

เรื่อง  สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร

-------------------------------------

          ตามโรงเรียนจ่านกร้อง  ได้รับมอบอำนาจจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่ง       ที่22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร  โรงเรียนจ่านกร้อง จำนวน 1 งาน  ณ โรงเรียนจ่านกร้อง  อำเภอเมืองพิษณุโลก      จังหวัดพิษณุโลก  โดยกำหนดราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 395,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่น   ห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

          2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)และกำหนดรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล  โรงเรียนจ่านกร้อง และกำหนดเปิดซอง    ใบเสนอราคาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.–16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1971-3782 ในวันและเวลาราชการ(ดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.jr.ac.th และ www.gprocurement.go.th)

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2556

 

 

  ลงชื่อ                             

     (นายช่วยชาติ  ตันตระกูล)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง

 
 
วันที่ : 2013-11-13 14:25:32
ผู้เขียน : จักรวาล ภู่อำ