ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ ยูทูปชาลแนล และไอจี โดยค้นหาคำว่าโรงเรียนจ่านกร้อง หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง
หน้าแรกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล.และ?...
     
 
   ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล.และรางระบายน้ำรูปตัววี
ประกาศ โรงเรียนจ่านกร้อง
เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล.และรางระบายน้ำรูปตัววี
 
โรงเรียนจ่านกร้องมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล.และรางระบายน้ำรูปตัววี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนจ่านกร้อง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนจ่านกร้อง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคลในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.jr.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๕๘๔๒๐ ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายช่วยชาติ ตันตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
 
 

 

 
 
วันที่ : 2013-09-06 14:19:58
ผู้เขียน : จักรวาล ภู่อำ