หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
07/03/2021
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ...
 
 
 
   ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา xud

 

 

ประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................

      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และ มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจ่านกร้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                

(นายสเน่ห์  เทศนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. แนบท้ายประกาศโรงเรียนจ่านกร้อง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒)

 

2. ค่า

 

 

 

 
วันที่ : 2020-01-13 14:24:28
ผู้เขียน : นางวราพร อนันตวงศ์