.:ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานห้องสมุด โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก:.
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
โครงการ
ผลงาน
ข้อมูลการติดต่อ
 
ปฏิทินกิจกรรม
23/10/2020
ไม่พบกิจกรรมในวันนี้
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา
 
   ประวัติ

           

 • โรงเรียนจ่านกร้องเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งได้รับพัฒนามาจากโรงเรียนประถมศึกษา ในปีการศึกษา2519 ดังนั้นสภาพห้องสุดของโรงเรียน ระหว่างปี พ.ศ.2519-2529 จึงเป็นห้องสมุดขนาดเล็กมีพื้นที่ขนาด 2 ห้องเรียน(ขนาดเล็ก) ครุภัณฑ์ของห้องสมุด เป็นครุภัณฑ์สำหรับเด็กประถมศึกษา ตู้หนังสือเป็นตู้ปิด โต๊ะสำหรับนั่งอ่านเป็นโต๊ะเรียน วัสดุสารสนเทศและสิ่งพิมพ์มีจำนวนน้อยมาก ประมาณสองพันกว่าเล่ม สำหรับวัสดุสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุไม่มีเลย

  ในปีการศึกษา 2529 ห้องสมุดได้ขอย้ายจากอาคารไม้ มาอยู่ชั้นล่างของอาคารตึก 4 ชั้น (อาคาร 1 ในปัจจุบัน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ขนาด 3 ห้องเรียน สภาพการเข้าใช้ห้องสมุดในขณะนั้น ชั้นสำหรับวางหนังสือมีเพียง 4 ชั้น (ทำด้วยไม้) การเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนและครูอาจารย์ยังมีจำนวนน้อยมาก

  ในปีการศึกษา 2530 ห้องสมุดจึงได้เริ่มโครงการพัฒนาห้องสมุดในทุกๆด้าน โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนางานระยะ 5 ปี เลยกว่า "แผนพัฒนางานห้องสมุดระยะที่ 1 (พ.ศ.2530-2534)" มีเป้าหมายหลักของแผน 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งดำเนินการจัดหาวัสดุสารนิเทศทั้งสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และประการที่สอง มุ่งเร่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ทุกรูปแบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการแผนพัฒนางานห้องสมุดระยะที่ 1 ปรากฏผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพึงพอใจดังนี้

  1. ห้องสมุดสามารถเปลี่ยนสภาพจากห้องสมุดขนาดเล็กมาเป็นขนาดใหญ่
  2. สามารถจัดหาวัสดุสารนิเทศเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  3. หลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ในปี 2532 ปรากฏว่าทั้งครูอาจารย์ นักเรียน เข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 80
  4. สามารถจัดหาวัสดุสารนิเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการดังรายการต่อไปนี้

               4.1เครื่องรับโทรทัศน์สีขนาด 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

               4.2เครื่องวีดิทัศน์จำนวน 1 เครื่อง

               4.3เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จำนวน 2 เครื่อง

               4.4เครื่องฉายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมจอรับภาพ

               4.5เครื่องทำความเย็นระบบไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

  1. ในปี 2534 ห้องสมุดได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา เข้ารับโล่พระราชทาน จากพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   

  แผนพัฒนางานห้องสมุดระยะที่ 2 (พ.ศ.2535-2539)

  ผลจากการดำเนินกิจกรรมกระตุ้นการเข้าใช้ในแผนระยะที่ 1 ทำให้พื้นที่ห้องสมุดคับแคบลง พื้นที่สำหรับการอ่านไม่เพียงพอ ดังนั้นทางห้องสมุด จึงกำหนดเป้าหมายในแผนพัฒนาระยะที่ 2 ไว้ 4 ประการ คือ

  1. ขยายพื้นที่ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่พิเศษ ขนาด 6 ห้องเรียน
  2. จัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนที่สมบูรณ์ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด ไอซีที (Information Technology Center)
  4. เตรียมนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบงานห้องสมุด โดยมุ่งสู่ E-Library

  เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 2 (นับเป็นช่วงเวลาที่ห้องสมุดโรงเรียนจ่านกร้องมีชื่อเสียงมากที่สุดโดยเฉพาะในปี 2539-2541 มีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนิสิตนักศึกษามาเยี่ยม มาขอศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 900 คน และไม่ต่ำกว่า 85 คณะ) พร้อมทั้งได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายดังนี้

  1. ห้องสมุดสามารถขยายพื้นที่ได้อีกจำนวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน
  2. จัดทำห้องสมุดเฉพาะครูอาจารย์จำนวน 1 ห้อง พร้อมวัสดุสารนิเทศสำหรับครูโดยตรง
  3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุดจำนวน 11 เครื่อง
  4. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับระบบงานห้องสมุดจำนวน 12 เครื่อง
  5. จัดหาโประแกรมสำเร็จรูประบบงานห้องสมุดจำนวน 1 โประแกรม
  6. จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์หลายรายการ คือ Printer Laser 5L:Printer NEC 7300 : Scanner GT 900 : TV สีขนาด 29 นิ้ว
  7. จัดหาแผ่นซีดีความรู้จำนวน 50 ชื่อเรื่อง

   

   วิสัยทัศน์

 

"แหล่งเรียนรู้ นำสู่โลกกว้าง เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการอ่าน ปลูกจิตวิญญาณให้เป็นคนดี"

 

   พันธกิจ

 

 • พัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
 • ส่งเสริมให้มีการบริการ และกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน